ĐIỀU LỆ CLB KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

Đăng bởi: AdministratorIn

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

            CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

 • Căn cứ luật pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định về các hoạt động của Hiệp Hội
 • Căn cứ vào tôn chỉ - mục đích của Hội đồng Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam
 • Căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng họ Đỗ(Đậu) Việt Nam ngày 29/4/2017
 • Căn cứ vào Biên bản họp và đề nghị của Ban vận động thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp họ Đỗ(Đậu) Việt Nam.

 BAN ĐIỀU HÀNH

1. Chủ tịch TS. Đỗ Thị Hoài – SĐT: 0982691983

2. Phó chủ tịch thường trực Đỗ  – SĐT: 0902230599

3. Phó chủ tịch: ……….. – SĐT: …………..

4. Phó chủ tịch: ……….. – SĐT: …………..

5. Tổng thư ký ………….– SĐT: …………

5. Trưởng ban hỗ trợ thành viên mới …………. – SĐT: ………..

6. Ban tài chính (thủ quỹ) ………… -SĐT: …………..

7. Ủy viên Đỗ …………. – SĐT: ………………..

8. Ủy viên  Đỗ  ………..– SĐT: …………….

9. Ủy viên Đỗ…………… – SĐT: …………..

10. Thư ký Đỗ …………….– SĐT: …………

 MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: Ý NGHĨA MỤC ĐÍCH

ĐIỀU 2 : GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ĐIỀU 3 : VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CLB

ĐIỀU 4 : CHỨC NĂNG

ĐIỀU 5 : NHIỆM VỤ

ĐIỀU 6: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 7 : ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THAM GIA

ĐIỀU 8 : HUY HIỆU

ĐIỀU 9 : CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

ĐIỀU 10 : KHEN THƯỞNG, PHÊ BÌNH

CHƯƠNG II: HỘI VIÊN

ĐIỀU 11 : CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 12 : PHÓ CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 13 : TỔNG THƯ KÝ

ĐIỀU 14 : HỘI VIÊN

ĐIỀU 15 : NGHĨA VỤ HỘI VIÊN

ĐIỀU 16 : QUYỀN CỦA HỘI VIÊN

ĐIỀU  17 : LỢI ÍCH CỦA HỘI VIÊN

ĐIỀU 18 : HỘI VIÊN DANH DỰ

ĐIỀU 19 : THỦ TỤC THAM GIA

ĐIỀU 20 : SỔ HỘI VIÊN

ĐIỀU 21 : LỆ PHÍ THAM GIA

ĐIỀU 22 : NHỮNG ĐIỀU CẤM KỊ

ĐIỀU 23 : XỬ LÝ MÂU THUẪN, XUNG ĐỘT

ĐIỀU 24 : CHẤM DỨT TƯ CÁCH HỘI VIÊN

CHƯƠNG III : HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 25 : TRỤ SỞ , CON DẤU CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 26 : BAN CHẤP HÀNH , NHIỆM VỤ

ĐIỀU 27 : BÃI MIỄN CÁC VỊ TRÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH

ĐIỀU 28 : LỊCH HỌP

ĐIỀU 29 : LƯU GIỮ TÀI LIỆU

ĐIỀU 30 : TỔNG KẾT HÀNG NĂM

ĐIỀU 31 : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM

CHƯƠNG IV : CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

ĐIỀU 32 : QUỸ CỦA CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 33 : NGUỒN THU QUỸ CÂU LẠC BỘ

ĐIÊU 34 : SỬ DỤNG QUỸ CỦA CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 35 : LẬP DỰ ÁN KINH DOANH CHUNG

CHƯƠNG V : CHẤM DỨT VÀ CHẤP HÀNH

ĐIỀU 36 : GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 37 : SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 38 : CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 39 : HIỆU LỰC

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: Ý NGHĨA MỤC ĐÍCH

Theo tôn chỉ, tộc ước và quy chế hoạt động của Dòng học Đỗ(Đậu) Việt Nam, Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp họ Đỗ (Đậu) Việt Nam thành lập với tinh thần đoàn kết Dòng họ, để giúp kinh tế con cháu họ Đỗ (Đậu) được thêm cơ hội, sự nghiệp phát triển và cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, có điều kiện hỗ trợ và cống hiến cho dòng họ, làm rạng danh tổ tiên và xây dựng tổ quốc

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. CLB : Câu lạc bộ Khởi Nghiệp họ Đỗ(Đậu) Việt Nam
 2. Dòng họ : Dòng họ Đỗ(Đậu)
 3. Họ Đỗ : Họ Đỗ (Đậu)
 4. Hội đồng : Hội đồng họ Đỗ(Đậu) Việt Nam
 5. BĐH : Ban điều hành CLB

ĐIỀU 3: VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CLB

CLB là tổ chức xã hội nghề nghiệp của dòng họ, hoạt động theo quyết định và sự chỉ đạo của Hội đồng

ĐIỀU 4: CHỨC NĂNG

 1. CLB là cầu nối liên kết giữa các hội viên với nhau, giữa các doanh nghiệp của dòng họ với nhau trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và lĩnh vực hoạt động dòng tộc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.
 2. Thông qua nguyện vọng chính đáng của các hội viên, Câu lạc bộ đề xuất với Hội đồng hỗ trợ về chủ trương, về sự gắn kết, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng hoạt động Câu lạc bộ.
 3. CLB tạo liên kết để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh chung, tạo lợi nhuận và doanh thu cho con cháu trong dòng họ, từ đó ủng hộ ngân quỹ cho hoạt động của Họ và tham gia các công tác xã hội khác
 4. Động viên và hỗ trợ các tầng lớp trẻ trong dòng họ khởi nghiệp và lập nghiệp

ĐIỀU 5 : NHIỆM VỤ

 1. CLB tổ chức kết nối liên lạc với các doanh nhân trong họ, đưa thông tin doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ của các thành viên trong CLB đến với nhau để cùng hỗ trợ kinh doanh, mua hàng của nhau và giới thiệu cơ hội kinh doanh cho các bên cùng có lợi, kết nối tạo công ăn việc làm cho các con cháu trong Họ.
 2. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề để gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên với nhau. Tổ chức hội thảo phổ biến chế độ chính sách, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho các hội viên, đóng góp vào sự phát triển chung của dòng họ
 3. CLB tìm kiếm những dự án kinh doanh chung, tạo điều kiện kết nối Dòng Họ, tạo quỹ phúc lợi cho con cháu Họ kém may mắn khác
 4. Lập trang Websie riêng để thông tin các hoạt động của CLB tại Websie: http://www.khoinghiephodovietnam.com/
 5.  Mail: info@khoinghiephodovietnam.com

ĐIỀU 6 : NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 1. Tinh thần yêu thương, giúp đỡ, dùm bọc nhau
 2. Tự nguyện tham gia, bình đẳng giữa các hội viên
 3. Cùng đem lợi ích đến cho nhau

ĐIỀU 7 : ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THAM GIA

Hội viên của CLB là người sống hoặc làm việc tại Việt Nam mang họ Đỗ(Đậu), không phân biệt giới tính trong các trường hợp sau:

 1. Có công ty kinh doanh riêng
 2. Là cổ đông hay thành viên góp vốn có tham gia điều hành công ty
 3. Có sản phẩm đang kinh doanh riêng
 4. Có sản phẩm sắp kinh doanh riêng
 5. Là Giám đốc đại diện pháp luật của môt công ty mình không làm chủ
 6. Là Giám đốc bộ phận hoặc trưởng phòng trên 2 nhân viên

ĐIỀU 8 : HUY HIỆU

 1. CLB làm huy hiệu riêng
 2. Hội viên phải đeo huy hiệu CLB trong các buổi họp của CLB hoặc họp mặt dòng họ

ĐIỀU 9 : CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Ban điều hành CLB gồm có:

 • Chủ tịch
 • Các phó chủ tịch
 • Tổng thư ký, các phó Tổng thư ký
 • Các ủy viên

ĐIỀU 10: KHEN THƯỞNG, PHÊ BÌNH

 1. CLB ghi nhận toàn bộ hoạt động lớn nhỏ của các hội viên để xét trao thư cảm ơn hoặc chứng nhận đóng góp cống hiến cho CCB và Dòng họ trong ngày đại hội của CLB 5 năm một lần
 2. Khi xảy ra hiểu lầm hay mâu thuẫn, Ban điều hành sẽ họp cùng các hội viên có liên quan để lắng nghe và giải quyết sự việc trên tinh thần đoàn kết, yêu thương và xây dựng. Nếu CLB không xử lý được thì giao cho Hội đồng giải quyết

CHƯƠNG II: HỘI VIÊN

ĐIỀU 11 : CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ

 1. Chủ tịch CLB do toàn thể hội viên chính thức bầu, được HĐ phê duyệt. Chủ tịch CLB phải là chủ doanh nghiệp, hay cổ đông đang điều hành một công ty.
 2. Chủ tịch CLB là người có tinh thần chia sẻ, người có thâm niên và kinh nghiệm trong kinh doanh (Khởi Nghiệp) và quản lý, đạo đức chuẩn mực gương mẫu, có lòng hi sinh, nhiệt tình… được hội viên kính trọng
 3. Chủ tịch là người biết sắp xếp thời gian để điều hành, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh cho hội viên

ĐIỀU 12: PHÓ CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ

 1. Phó chủ tịch CLB do chủ tịch đề cử, do HĐ bầu chọn có tiêu chuẩn tương đương chủ tịch để hỗ trợ chủ tịch trong việc lãnh đạo và điều hành nhằm đưa CLB hoạt động hiệu quả cao
 2. Phó chủ tịch phải là người có năng lực khác biệt so với chủ tịch để hỗ trợ tốt cho chủ tịch trong những khía cạnh mà chủ tịch không phải là sở trường
 3. Phó chủ tịch phải biết phối hợp tốt với chủ tịch và có thể thay chủ tịch trong nhiệm kỳ sau
 4. Phó chủ tịch đối nội
 5. Phó chủ tịch đối ngoại

ĐIỀU 13: TỔNG THƯ KÝ

Tổng thư ký do toàn thể hội viên CLB bầu

ĐIỀU 14: HỘI VIÊN

 1. Là người đủ tiêu chuẩn tham gia CLB, người cầu tiến, muốn học hỏi để nâng cao giá trị bản thân
 2. Người có tinh thần tự hào và xây dựng dòng tộc. Muốn góp phần công hiến tạo dựng sự thịnh vượng cho dòng tộc

ĐIỀU 15: NGHĨA VỤ HỘI VIÊN

 1. Đóng lệ phí tham gia theo năm
 2. Tuân thủ điều lệ CLB
 3. Tham gia hoạt động định kỳ tối thiểu 1lần/quý
 4. Đoàn kết, hợp tác cùng nhau thực hiện mục đích, nhiệm vụ của CLB nhằm góp phần xây dựng CLB, đem lợi ích đến cho nhau
 5. Trong khả năng có thể, hội viên cố gắng giới thiệu mối quan hệ, khách hàng và đối tác cho hội viên khác trong CLB

ĐIỀU 16 : QUYỀN CỦA HỘI VIÊN

 1. Được ứng cử, bầu cử vào ban điều hành CLB, tham gia tất cả các hoạt động của CLB
 2. Đề xuất ý kiến liên quan tới mọi vấn đề để xây dựng CLB tốt hơn bằng văn bản hay trực tiếp, gởi đến ban chấp hành CLB
 3. Tiếp xúc các cơ hội kinh doanh phát sinh trong CLB
 4. Được nêu ra nguyện vọng yêu cầu được hỗ trợ và giúp đỡ để cải thiện và nâng cao việc kinh doanh của mình
 5. Đề xuất ý kiến thay đổi, bổ sung điều lệ
 6. Được vay quỹ của CLB, nếu quỹ có dư
 7. Được CLB tạo điều kiện để cống hiến khả năng và trí tuệ cho dọng họ

ĐIỀU 17: LỢI ÍCH CỦA HỘI VIÊN

 1. Mở rộng mối quan hệ trong kinh doanh và đời sống
 2. Trao đổi cơ hội kinh doanh của công ty mình với các công ty của hội viên
 3. Được CLB hỗ trợ xây dựng để sản phẩm kinh doanh của hội viên trở thành sản phẩm chất lượng và cạnh tranh
 4. Được các hội viên ưu tiên tạo điều kiện sử dụng sản phẩm của công ty mình khi có nhu cầu
 5. Được các hội viên giới thiệu mối quan hệ trở thành khách hàng và đối tác cho công ty mình
 6. Được BĐH và Thành viên CLB quan tâm, động viên và trích quỹ CLB thăm hỏi khi bản thân và gia đình có công có việc (hiếu hỷ)

ĐIỀU 18: HỘI VIÊN DANH DỰ

 1. Người có mẹ là họ Đỗ(Đậu) và tự nguyện tham gia.
 2. Người không mang họ Đỗ(Đậu) nhưng có mối quan hệ đặt biệt với các hội viên
 3. Hội viên danh dự không được ứng cử, đề cử và bầu cử bất cứ vị trí gì trong CLB

ĐIỀU 19: THỦ TỤC THAM GIA

 1. Hội viên mới tham gia trước tối thiểu 02 buổi họp định kỳ của CLB
 2. Tìm hiểu rõ Điều lệ CLB và nộp hồ sơ đồng ý tham gia bao gồm:
 • Lý lịch cá nhân (điền form mẫu hoặc bản giấy in)
 • CMND, Căn cước công dân photo sao y
 • 01 tấm hình chân dung mới nhất
 • Giấy phép công ty hay bản mô tả sản phẩm
 1. BĐH sẽ thẩm định xác minh và kết nạp hội viên phù hợp, trao huy hiệu trong kỳ họp sau đó.

ĐIỀU 20: SỔ HỘI VIÊN

 1. CLB lập sổ hội viên do Tổng thư ký quản lý
 2. Sổ hội viên cập nhật tất cả thông tin cá nhân và sản phẩm kinh doanh của hội viên và hội viên danh dự

ĐIỀU 21: LỆ PHÍ THAM GIA

Hội phí Hội phí của các Hội viên được đóng theo năm (tính từ ngày 01/01 hàng năm) và không muộn hơn 30/03 hàng năm. Mức Hội phí cụ thể như sau:

 - Chủ tịch : 20.000.000 đồng/năm

- Phó chủ tịch : 10.000.000 đồng/năm

 - Ủy viên BCH : 5.000.000 đồng/năm

 - Hội viên : 1000.000 đồng/năm Đối với hội viên mới gia nhập CLB thì đóng hội phí năm đầu tiên như sau:

 - Thời gian gia nhập từ ngày 01/01 đến 30/6: Đóng 100% hội phí

- Thời gian gia nhập từ ngày 01/07 đến 31/12: Đóng 50% hội phí Đối với hội viên luân chuyển vị trí thì đóng hội phí năm luân chuyển như sau:

 - Thời gian luân chuyển từ ngày 01/01 đến 30/6: Đóng hội phí bổ sung = 100% hội phí đối với vị trí mới – 100% hội phí vị trí cũ

 - Thời gian luân chuyển từ ngày 01/07 đến 31/12: Đóng hội phí bổ sung = 50% hội phí đối với vị trí mới – 50% hội phí vị trí cũ

- Trường hợp hội viên luân chuyển vị trí mà hội phí vị trí mới thấp hơn hội phí vị trí cũ thì hội viên không được hoàn trả hội p

 1. Mỗi hội viên tham gia CLB đóng 
 2. Hội viên đóng phí một lần /năm
 3. Thông tin số tài khoản của CLB Khởi Nghiệp  được quản lý đồng sở hữu bởi Đỗ ………………….
 • Tên chủ tài khoản chính sử dụng trong giao dịch là: Đỗ ……..
 • Số TK: ‎……………………………

ĐIỀU 22: NHỮNG ĐIỀU CẤM KỊ

 1. Lập phe phái trong nội bộ CLB
 2. Phân biệt đối xử với nhau
 3. Trực tiếp nói xấu nhau, đố kị nhau
 4. Lên mạng xã hội than phiền, nói xấu nhau, tỏ vẻ bất mãn với một hay nhiều hội viên, với BĐH
 5. Cấm bán hàng đa cấp, đồng tiền ảo
 6. Không vay mượn tiền giữa cá nhân với nhau
 7. Không bàn luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến chính trị
 8. Không quan hệ yêu đương giữa các thành viên khác (Nếu vợ chồng, tình yêu đôi lứa thì chỉ 01 người đại diện tham gia)

ĐIỀU 23: XỬ LÝ MÂU THUẪN, XUNG ĐỘT

 1. Khi phát sinh hiểu lầm, mâu thuẫn, bức xúc …hội viên phải báo ngay cho BĐH
 2. BĐH triệu tập trong vòng 7 ngày để lắng nghe, giải quyết khúc mắc và giải hòa, xóa bỏ mâu thuần
 3. Nếu BĐH giải quyết không xong thì báo cáo Hội đồng giải quyết

ĐIỀU 24: CHẤM DỨT TƯ CÁCH HỘI VIÊN

 1. Hội viên vì bất cứ lý do gì đều có quyền đề nghị chấm dứt tư cách hội viên của CLB
 2. Trước khi hội viên chấm dứt tư cách hội viên, BĐH có nhiệm vụ tìm hiểu lý do, trường hợp hội viên do bức xúc thì BĐH phải giải quyết hoặc báo cáo Hội đồng giải quyết trước khi hội viên đó chấm dứt.
 3. Hội viên sẽ bị buộc chấm dứt tư cách hội viên khi vi phạm điều lệ mà không cải thiện. Quyết định do BĐH thực hiện.

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 25: TRỤ SỞ, CON DẤU CÂU LẠC BỘ

 1. CLB chọn một nơi làm trụ sở để làm việc, có thể là văn phòng làm việc của Chủ tịch CLB
 2. CLB có con dấu, dùng khi ra quyết định và các văn bản hành chính do CLB ban hành

ĐIỀU 26: BAN CHẤP HÀNH, NHIỆM VỤ

 1. BĐH gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và các ủy viên
 2. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 5 năm.
 3. Ban chấp hành triển khai tổ chức thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết Đại hội toàn thể hội viên Câu lạc bộ đã thông qua.
 4. Tổ chức thực hiện những Nghị quyết, những chủ trương của Hội đồng
 5. Xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt định kỳ cho toàn thể hội viên.
 6. Ban chấp hành chuẩn bị tốt nội dung các cuộc họp, phân công từng thành viên trong Ban và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng và toàn thể hội viên về kết quả điều hành của mình.
 7. Quản lý tài sản và tài chính của Câu lạc bộ, xem xét và quyết định mức đóng hội phí, lệ phí gia nhập của hội viên phù hợp qua các thời kỳ.
 8. Xét kết nạp hoặc xóa tên hội viên.

ĐIỀU 27: BÃI MIỄN CÁC VỊ TRÍ TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

 1. Mọi vị trí trong CLB đều có quyền từ chức nếu cá nhân đó có lý do
 2. Các vị trí còn lại trong BĐH do chủ tịch và các thành viên BĐH quyết định bãi miễn khi xét thấy cá nhân đó không tuân thủ điều lệ CLB

ĐIỀU 28: LỊCH HỌP

 1. CLB họp thường xuyên tối thiểu mỗi tháng 1 lần
 2. 3 tháng sơ kết 1 lần
 3. 1 năm tổng kết 1 lần

ĐIỀU 29: LƯU GIỮ TÀI LIỆU

Mọi văn bản CLB ban hành đều được sắp xếp trật tự và lưu giữ 1 bản tại trụ sở CLB do ban truyền thông thực hiện

ĐIỀU 30: TỔNG KẾT HÀNG NĂM

CLB tổ chức đại hội toàn thể hội viên mỗi năm một lần nhằm tổng kết quá trình hoạt động báo cáo kết quả lên Hội đồng, đại hội cũng là dịp vui chơi để hội viên kết nối thắt chặt mối thâm tình trong dòng họ

ĐIỀU 31: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM

Trước kỳ đại hội, BĐH phải có bản tổng kết kết quả hoạt động cả năm có nội dung:

 1. Tổng số hội viên hiện tại, tình hình tang giảm trong năm
 2. CLB đã giúp đỡ được danh nghiệp của thành viên nào, kết quả ra sao
 3. Có những phong trào, sự kiên nào diễn ra, đem lại lợi ích gì cho hội viên, CLB và dòng họ
 4. Quỹ của CLB tạo dựng được bao nhiêu, nguồn chính từ đâu

Báo cáo này được phát cho hội viên mỗi ngừơi một bản trong ngày đại hội tổng kết

CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

ĐIỀU 32: QUỸ CỦA CÂU LẠC BỘ

CLB lập quỹ hoạt động, gởi vào một tài khoản tại 1 ngân hàng uy tín do Trưởng ban tài chính và Trưởng ban kiểm soát đồng sở hữu.

ĐIỀU 33: NGUỒN THU QUỸ CÂU LẠC BỘ

Quỹ của CLB gồm:

 1. Phí hằng năm của hội viên,
 2. Khoản dư của các sự kiện do CLB tổ chức có thu phí
 3. 1% doanh thu của các giao dịch nội bộ CLB
 4. Các khoản do hội viên tự nguyện đóng góp ủng hộ
 5. Lãi cho vay (nếu có)
 6. Các mạnh thường quân tự nguyên đóng góp

ĐIỀU 34: SỬ DỤNG QUỸ CỦA CÂU LẠC BỘ

Quỹ CLB được sử dụng vào các việc sau:

 1. Chi phí cho việc in ấn và giấy tờ hành chính
 2. Làm huy hiệu hội viên
 3. Chi các việc chung trong khả năng quỹ có thể do BĐH xét duyệt
 4. Hiếu hỉ (tứ thân phụ mẫu)
 5. Làm dự án kinh doanh chung của CLB
 6. Cho hội viên khó khăn vay, thời hạn dưới một năm nhưng phải có dự án
 7. Không dùng quỹ vào việc liên hoan tiệc tùng

ĐIỀU 35: LẬP DỰ ÁN KINH DOANH CHUNG

Khi CLB hoạt động ổn định, CLB hướng đến tìm kiếm các dự án kinh doanh chung nhằm mục đích:

 1. Giải quyết phần lớn nhu cầu của hội viên như hội họp, trưng bày giới thiệu sản phẩm
 2. Tạo thêm công ăn việc làm cho con cháu trong dòng họ
 3. Là cơ hội để đào tạo thực tế cho các hội viên đang và sẽ có doanh nghiệp riêng cần học hỏi kinh nghiệm thực tế
 4. Quan trọng là tạo thêm doanh thu cho quỹ CLB và dòng họ
 5. Thể hiện tự đoàn kết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ nhau trong dòng họ

CHƯƠNG V: CHẤM DỨT VÀ CHẤP HÀNH

ĐIỀU 36: GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ

CLB sẽ giải thể trong các trường hợp sau:

 1. Không có hội viên đáp ứng được điều kiện của vị trí chủ tịch và các vị trí trong BĐH
 2. Không có hội viên nào làm đảm đương được vị trí chủ tịch
 3. Không đủ hội viên
 4. Có quyết định giải thể của Hội đồng

ĐIỀU 37: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều lệ sẽ được sủa đổi trong các trường hợp sau:

 1. CLB xét thấy có điểm không hợp lý cần hủy bỏ hoặc có điều khoản cần thêm vào
 2. Có ý kiến sửa đổi điều lệ và được trên 50% hội viên đồng ý
 3. BĐH đưa ý kiến biểu quyết trong buổi họp thường xuyên và quyết định

ĐIỀU 38: CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ

 1. Tất cả hội viên, BĐH đều phải tuân thủ các điều khoản của điều lệ
 2. Nếu có hội viên tham gia làm các việc có liên quan đến CLB mà không có quy định trong điều lệ này được xem như vi phạm điều lệ

ĐIỀU 39: HIỆU LỰC

Điều lệ CLB có 5 chương và 39 điều, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 năm 2020

Điều lệ đưa lên web của CLB sau khi có hiệu lực .

Chủ tịch

(Đã ký)

TS. Đỗ Thị Hoài

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

VIỆN NHÂN TÀI CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
14023076
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC